ตาราง


เสาหลักของประชาคมอาเซียน
กล่าวถึงในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
· การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM)
û
· การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF)
û
· การทหาร (Defense)
û
· กฎหมาย (Law)
ü
· อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
ü
2. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
· วัฒนธรรมและศิลปะ (Culture & Arts)
ü
· การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
ü
· การศึกษา (Education)
ü
· สิ่งแวดล้อม (Environment)
ü
· มลพิษหมอกควันข้ามแดน (Haze)
ü
· สาธารณสุข (Health)
ü
· ข้อมูลข่าวสาร (Information)
ü
· แรงงาน (Labour)
ü
· การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development & Poverty Eradication)
ü
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology)
ü
· สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Social Welfare & Development)
ü
· สตรี (Women)
ü
· เยาวชน (Youth)
ü
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
· การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM)
û
· เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ü
· พลังงาน (Energy)
ü
· อาหาร, เกษตร และป่าไม้ (Food, Agriculture & Forestry)
ü
· การเงิน (Finance)
ü
· การลงทุน (Investment)
ü
· ทรัพยากรธรณี (Minerals)
ü
· โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Basin Development Cooperation)
û
· การคมนาคม (Transport)
ü
· โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication & IT)
ü
· การท่องเที่ยว (Tourism)
ü
· Sectoral Bodies under the Purview of ASEAN Economic Ministers
û